DriftsmeldingarAMSPlusskundeLeveringspliktNettavtaleNettinfoArbeid nær anlegg
 
   Sjå større kart            ....
Ny nettleigemodell frå 01.07.2022
Frå 01.07.2022 innfører vi ny nettleigemodell. Endringa er lovbestemt og skal gjennom prisstrukturen motivere kundane til å fordele straumforbruket ut over fleire av døgnets timar.       Les meir         Prisane finn du her

Plusskunde (solcelleanlegg)
Fleire vurderar å installere solcelleanlegg, og vi har lagt ut litt info om korleis du går fram viss du ynskjer å bli plusskunde.       Les meir

Mellombels straumstønad
På nettfaktura for desember er det trekt frå mellombels straumstønad med 73,62 øre/kWh for nettkundar registrert som hushaldskundar hjå nettselskapet. Stønaden gjeld forbruk opp til 5000 kWh/mnd.
 
Viss du ikkje får dette frådraget, men meiner at din straumbruk kan definerast som hushald, så kan du sende ei grunngjeven klage til kunde@vtknett.no
Hovudregelen for å få stønad er at hovuddelen av straumforbruket er knytta til hushaldsformål. Du finn meir informasjon på NVE si webside
 
Straumkundar i Tokke (gjennom VTK) har prisavtale med pristak på 50 øre/kWh inkl. mva. Tokke kommune har vedteke at pristaket skal aukast med same beløp som straumstønaden. Pristaket for desember blir då 123,62 øre/kWh inkl. mva. Samstundes vil straumstønaden bli trekt frå slik at kunden likevel betalar 50 øre/kWh inkl. mva som før.
Kundesenteret   
 
(Åpningstid:07.30 - 15.30)
 
- Tlf.: 35 07 57 00
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Total straumprisen
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

Åpning av HAN-port på målaren
Dersom du ynskjer å åpne HAN-porten på målaren din må de sende email til kunde@vtknett.no
HAN-porten (Home Area Network) er eit grensesnitt som kan gje kunden tilgang til informasjon om eget forbruk. Det er fleire tenesteleverandørar som leverar tenestar basert på HAN-porten. Vi som nettselskap leverar ikkje slike tenestar.
 

Auka forbruksavgift frå 01.04.2022
Frå 01.04.2022 aukar forbruksavgifta til staten frå 8,91 til 15,41 øre/kWh (pluss mva). Avgifta blir lagt til på nettleiga slik at energileddet aukar tilsvarane. Oversikt over ny nettleiga finn du her          (20.12.2021)
Kundeinfo om meir-/mindreinntekt i VTK
Gjennom oppslag i media siste dagane kjem det fram at nokre nettselskap har teke inn for mykje i nettleige, og over mange år lege med gjeld til sine nettkundar. Vi har heile tida hatt motsatt strategi og har laga ein graf som visar dette.       Les meir
 

Kompensasjonsordning for høge straumprisar
 
Stortinget har vedteke ei ordning om kompensasjon for høge straumprisar. På NVE (RME) si side kan du lese meir om ordninga.     Les meir      (03.01.2022)
 

Ny nettleiga frå 01.01.2022
Ny nettleige frå 01.01.2022 er fastsett. Vi held fram med same fastbeløp, men reduksjon i forbruksavgifta gjev ein nedgang i energileddet inkl.avgifter.Oversikt over ny nettleiga finn du her          (20.12.2021)
Ny nettleige modell er utsett
Vi held fram med dagens nettleigemodell inntil vidare. Dette på bakgrunn av sterk oppfordring frå eit fleirtal på Stortinget; - og for å ikkje gjera større endringar enn nødvendig i den situasjonen vi no har med ekstreme kraftprisar og mykje anna å setja seg inn i for våre kundar.  Sjå presseinfo        
(20.12.2021)
Vest-Telemark Kraftlag AS blir omdanna til konsern
Etter pålegg for styresmaktene er alle kraftselskap i Norge pålagt å splitte selskapet slik at Nettselskapet (monopol) og Kraftleverandør blir to ulike juridiske selskap.
I den samanheng er vi omdanna til konsern med 3 selskap:
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS (Morselskap)
Vest-Telemark Kraftlag Nett AS (Nettselskap)
Vest-Telemark Kraftlag AS (Kraftleverandør og produksjon mm)
 
For kundane våre blir det nokre endringar.
Frå 01.05.2021 har vi splitta databasen vår med eigne kundedatabasar for Nettselskapet og Kraftleverandøren.
 
All kontakt om straumabonnement, kontrakt, faktura, innbetalingar m.m. skal skje mot kraftleverandør. Tlf. 35 07 57 33 - epost: kunde@vtk.no
 
Nettselskapet har ansvar for målar og målaravlesing. Melding om feil i nettet skal som før gå til Nettselskapet. Tlf. 35 07 57 00 - epost: kunde@vtknett.no        (01.05.2021)

Flytting og endring av abonnement
Skal du flytte må du ta kontakt med kraftleverandøren din som ordnar dette for deg. Ved innføring av felles nasjonal  Elhub i 2019 blei nye reglar innført, og det er nå kraftleverandøren som utfører oppgåver knytta til flytting og endring av straumabonnement.       (02.01.2021)
Målaravlesing
Kundar som ikkje har nye målarar med automatisk målaravlesing må lesa av målaren manuelt. Dette vil også gjelde enkelte med nye målarar som ikkje har kommunikasjon. Er du i tvil så ta kontakt med oss. De kan registrere målarstand via Min side  eller sende via epost til kunde@vtknett.no             (09.12.2019)

Kompensasjon for langvarige straumbrot
Hushald og hyttekundar har krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varer i meir enn 12 timar. Vi betalar ut til alle vi har registrert langvarige avbrot på.     Les meir 

Arbeid nær våre linjer og kabelnett
Skal du arbeide nær våre høgspentlinjer, eller andre installasjonar, må du ta kontakt med oss før arbeidet tek til. Avgraving av kablar kan medføre personskade eller tap av liv. Sjå info

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Kundesenteret  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 13.06.2022 15:09