DriftsmeldingarAMSPlusskundeLeveringspliktNettavtaleNettinfoArbeid nær anlegg
 
   Sjå større kart            ....
Endra åpningstid på telefon til kundesenter og sentralbord
Frå 01.02.2023 blir ny åpningstid på telefon til kundesenter og sentralbord frå kl. 09.00 til 15.00. Feilmelding er som før åpen heile døgnet.

Redusert nettleige frå 01.12.2022
Nettleiga blir sett ned med ca 15% frå 01.12.2022. Som fylgje av redusert forbruksavgift frå 0101.2023 aukar då nedgangen til ca 20%.
Hovudårsaken til nedgangen er reversering av prisoppgangen 01.09.2022 Det er i den nye nettleiga lagt til grunn at Statnett dekker meirkostnadene til innkjøp av nettap.
Dersom denne føresetnaden ikkje blir oppfylt kan nettleiga auke att.        Nye prisar finn du her

Forbruk og feilstatus 2022
Forbruket hos kundane til Telemark Nett AS var 239 GWh i 2022, som er 8% lågare enn normalt.
Ein må tilbake til 2008 for å finne eit lågare forbrukstal.
Årsaken er primært dei ekstreme straumprisane som har utløyst reduksjon i forbruket hos våre kundar, men eit litt varmare år enn normalt slår også ut.
Etter 2 år med mykje feil i nettet blei 2022 eit veldig fint år. Sjølv om me fekk nokre utfordringar i joli, er det aldri tidlegare registrert så lite feil som i 2022.
Bare 67 MWh som ikkje blei levert av av totalt 239000 MWh. Dette gjev ein regularitet på 99,972 % eller 2,5 timar utkopling i gjennomsnitt.
Årsaken er primært eit år med lite uvær, men stadig meir jordkablar, betre fjernstyring og god innsats frå våre ingeniørar og montørar virkar også inn.
KILE-kostnaden blei bare 4 mill.kr; - mot 15 og 18 mill.kr i 2020 og 2021.

Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 09.00 - 15.00)
 
- Tlf.: 35 07 57 00
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Plusskundar
Total straumprisen
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

Åpning av HAN-port på målaren
Dersom du ynskjer å åpne HAN-porten på målaren din må de sende email til kunde@vtknett.no
HAN-porten (Home Area Network) er eit grensesnitt som kan gje kunden tilgang til informasjon om eget forbruk. Det er fleire tenesteleverandørar som leverar tenestar basert på HAN-porten. Vi som nettselskap leverar ikkje slike tenestar.
 

Justert nettleige frå 01.09.2022
Den tidlegare varsla auken i nettleige frå 10.09.2022 blir nedjustert. Prisen på fleire av trinna i kapasitetsleddet/fastbeløpet er justert ned, og er nå under prisen frå 01.07.2022 . Tidlegare varsla auke på energileddet blir også justert noko ned, og ny pris gjeld frå 10.09.2022.      Nye prisar finn du her

Mellombels straumstønad
På nettfaktura er det trekt frå mellombels straumstønad for nettkundar registrert som hushaldskundar hjå nettselskapet. Stønaden gjeld forbruk opp til 5000 kWh/mnd.
 
Viss du ikkje får dette frådraget, men meiner at din straumbruk kan definerast som hushald, så kan du sende ei grunngjeven klage til kunde@vtknett.no
Hovudregelen for å få stønad er at hovuddelen av straumforbruket er knytta til hushaldsformål. Du finn meir informasjon på NVE si webside
 
Straumkundar i Tokke (gjennom VTK) har prisavtale med pristak på 50 øre/kWh inkl. mva. Tokke kommune har vedteke at pristaket skal aukast med same beløp som straumstønaden. Pristaket for desember blir då 123,62 øre/kWh inkl. mva. Samstundes vil straumstønaden bli trekt frå slik at kunden likevel betalar 50 øre/kWh inkl. mva som før.


Flytting og endring av abonnement
Skal du flytte må du ta kontakt med kraftleverandøren din som ordnar dette for deg. Ved innføring av felles nasjonal  Elhub i 2019 blei nye reglar innført, og det er nå kraftleverandøren som utfører oppgåver knytta til flytting og endring av straumabonnement.       (02.01.2021)
Målaravlesing
Kundar som ikkje har nye målarar med automatisk målaravlesing må lesa av målaren manuelt. Dette vil også gjelde enkelte med nye målarar som ikkje har kommunikasjon. Er du i tvil så ta kontakt med oss. De kan registrere målarstand via Min side  eller sende via epost til kunde@vtknett.no             (09.12.2019)

Kompensasjon for langvarige straumbrot
Hushald og hyttekundar har krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varer i meir enn 12 timar. Vi betalar ut til alle vi har registrert langvarige avbrot på.     Les meir 

Arbeid nær våre linjer og kabelnett
Skal du arbeide nær våre høgspentlinjer, eller andre installasjonar, må du ta kontakt med oss før arbeidet tek til. Avgraving av kablar kan medføre personskade eller tap av liv. Sjå info

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør