DriftsmeldingarAMSLeveringspliktNettavtaleNettinfoArbeid nær anlegg
 
   Sjå større kart            ....
Redusert nettleiga frå 01.07.2021
Frå 01.07.2021 reduserar vi nettleiga med 3 øre/KWh pluss mva. Årsaken er justring i forhold til inntektsramma vår.
Oversikt over nettleiga finn du her        (04.07.2021)
Ny bankkonto og nytt fakturaoppsett
I samband med vår omdanning til konsern legg vi om fakturarutiner. Hovudregelen er at kraftleverandøren fakturerar. Kraftkundar i Vest-Telemark Kraftlag AS får faktura frå Vest-Telemark Kraftlag AS. Fakturaen inneheld både nettleige og kraft og får nytt fakturaoppsett. Innbetaling må skje til ny bankkonto: 1506.61.57633. Nettkundar som ikkje får faktura via sin kraftleverandør, eller er på leveringsplikt, får nettleigefaktura frå Vest-Telemark Kraftlag Nett AS som før. Dei skal betale inn til den gamle kontoen som før. (8150.10.96571).
 
All kontakt om straumabonnement, kontrakt, faktura, innbetalingar m.m. skal skje mot kraftleverandør.
 
Nettselskapet har ansvar for målar og målaravlesing. Melding om feil i nettet skal som før gå til Nettselskapet. Tlf. 35 07 57 00 - epost: kunde@vtknett.no        (01.05.2021)

Kundesenteret   
 
(Åpningstid:07.30 - 15.30)
 
- Tlf.: 35 07 57 00
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtknett.no
 
Kundeservice på nett
Her kan du registrere målarstand og administrere abonnementet ditt.
Logg inn

Snarvegar
Total straumprisen
Fordeling av årsforbruket
Nettleigeavtale

Vest-Telemark Kraftlag AS blir omdanna til konsern
Etter pålegg for styresmaktene er alle kraftselskap i Norge pålagt å splitte selskapet slik at Nettselskapet (monopol) og Kraftleverandør blir to ulike juridiske selskap.
I den samanheng er vi omdanna til konsern med 3 selskap:
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS (Morselskap)
Vest-Telemark Kraftlag Nett AS (Nettselskap)
Vest-Telemark Kraftlag AS (Kraftleverandør og produksjon mm)
 
For kundane våre blir det nokre endringar.
Frå 01.05.2021 har vi splitta databasen vår med eigne kundedatabasar for Nettselskapet og Kraftleverandøren.
 
All kontakt om straumabonnement, kontrakt, faktura, innbetalingar m.m. skal skje mot kraftleverandør. Tlf. 35 07 57 33 - epost: kunde@vtk.no
 
Nettselskapet har ansvar for målar og målaravlesing. Melding om feil i nettet skal som før gå til Nettselskapet. Tlf. 35 07 57 00 - epost: kunde@vtknett.no        (01.05.2021)

Redusert nettleiga frå 01.03.2021
Vi har motteke 6,2 mill.kr i tilskot frå Staten til utjamning av nettleiga.
Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standardiserte kriterier.
Dette gjev ein prisreduksjon på 3,0 øre/kWh + mva frå 1.mars og ut året.
Denne reduksjonen kjem i tillegg til 2,0 øre som blei vedteken frå 1.januar.
Totalt gjev dette ein nedgang i nettleiga på ca 10% i høve til 2020.
Oversikt over nettleiga finn du her        (18.03.2021)
Flytting og endring av abonnement
Skal du flytte må du ta kontakt med kraftleverandøren din som ordnar dette for deg. Ved innføring av felles nasjonal  Elhub i 2019 blei nye reglar innført, og det er nå kraftleverandøren som utfører oppgåver knytta til flytting og endring av straumabonnement.       (02.01.2021)
Redusert nettleiga frå 01.01.2021
Vi reduserar nettleiga for 2021 med 2,0 øre/KWh ekskl. mva. Forbruksavgift til staten aukar med 0,56 øre/kWh ekskl. mva. Oversikt over nettleiga finn du her        (02.01.2021)
Nytt bankkontonummer
Vi har nytt bankkontonr. for betaling av straumrekningar. Nytt nr. er:  8150.10.96571           (15.06.2020)

Målaravlesing
Kundar som ikkje har nye målarar med automatisk målaravlesing må lesa av målaren manuelt. Dette vil også gjelde enkelte med nye målarar som ikkje har kommunikasjon. Er du i tvil så ta kontakt med oss. De kan registrere målarstand via Min side  eller sende via epost til kunde@vtknett.no             (09.12.2019)

Kompensasjon for langvarige straumbrot
Hushald og hyttekundar har krav på kompensasjon ved avbrot i straumforsyninga som varer i meir enn 12 timar. Vi betalar ut til alle vi har registrert langvarige avbrot på.     Les meir        (04.02.2014)

Arbeid nær våre linjer og kabelnett
Skal du arbeide nær våre høgspentlinjer, eller andre installasjonar, må du ta kontakt med oss før arbeidet tek til. Avgraving av kablar kan medføre personskade eller tap av liv. Sjå info      (16.04.2012)

Val av kraftleverandør
Som ny nettkunde må du velge ein kraftleverandør.       Finn leverandør

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 02.02.2021 16:31