FaktureringSpesialtariffarOff.avgifterByggskåpNettavtaleNettinfo

Nettleige

 

Nettleigeprisar frå 01.03.2021:            01.01.2021    01.01.2020    01.01.2019    01.01.2018   01.01.2017   01.09.2015 
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,69 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   49,6 (22,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   49,6 (22,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   49,6 (22,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   49,6 (22,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   50,9 (24,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   48,4 (22,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
33,4 (10,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Vi har motteke 6,2 mill.kr i tilskot frå Staten til utjamning av nettleiga.
Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standardiserte kriterier.
Dette gjev ein prisreduksjon på 3,0 øre/kWh + mva frå 1.mars og ut året.
 
Historiske nettleigeprisar for tidlegare år

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 02.02.2021 16:31