FaktureringSpesialtariffarOff.avgifterByggskåpNettavtaleNettinfo

Nettleige

Frå 01.07.2022 innførte vi ny nettleigemodell.
Kapasitetleddet blir sett til middelverdien av dei 3 høgaste timeverdiane siste månad. (plukka ut frå 3 ulike dagar)
Nå kan du spare pengar på å jamne ut straumforbruket over døgnet. Les meir om modellen

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2023:
(Gjeld også for desember 2022, men med høgare forbruksavgift)
Kundar med forbruk mindre enn 100 000 kWh/år *)
Kapasitetledd
Hushald
Inkl. mva og avgifter
Næring
Ekskl. mva
 
Eining
0 - 5 kW 350 347 kr/mnd
5 - 10 kW 450 427 kr/mnd
10 - 15 kW 875 767 kr/mnd
15 - 20 kW 1 125 959 kr/mnd
20 - 25 kW 1 375 1 167 kr/mnd
25 - 50 kW 2 625 2 167 kr/mnd
50 - 75 kW 3 750 3 067 kr/mnd
75 -  kW 5 250 4 267 kr/mnd

Energiledd

42,70 33,16 øre/kWh
       
Offentlege særavgifter er inkl. i prisane over:

Forbruksavgift

11,45

9,16

øre/kWh

Avg. Energifond (Hushald) 1,25   øre/kWh
Avg. Energifond (Næring)
 
67
kr/mnd
Kundar med forbruk over 100 000 kWh/år **)
Grunnlag for effektledd er høgastge timeverdi pr. mnd.
   
Næring
Ekskl. mva
Eining

Fastledd

  1 067 kr/mnd

Effektledd

     
0 - 50 kW   62 kr/mnd/kW
50 - 200 kW   48 kr/mnd/kW
Over 200 kW   36 kr/mnd/kW

Energiledd

  33,16 øre/kWh
 
Offentlege særavgifter er inkl. i prisane over:

Forbruksavgift

  9,16 øre/kWh

Avg.Energifond

  67 kr/mnd
*) Prisane gjeld også for kundar med forbruk over 100 000 kWh/år
med hovudsikringar til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V
**) For kundar tilkopla på lågspentsida av trafo

Historiske nettleigeprisar for tidlegare år

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Kundesenteret  viss du har kommentarar til Web-området. 

Oppdatert: 15.06.2022 07:12