Kundeservice

Historiske nettleigeprisar

 

Nettleigeprisar frå 01.09.2022: (Prisen på energileddet gjeld frå 10.09.2022)
Kundar med forbruk mindre enn 100 000 kWh/år *)
Kapasitetledd
Hushald
Ekskl. avgifter og mva
Hushald
Inkl. avgifter og mva
Næring
Ekskl. mva
Næring
Inkl. avg og mva
 
Eining
0 - 5 kW 300 375 300 375 kr/mnd
5 - 10 kW 380 475 380 475 kr/mnd
10 - 15 kW 720 900 720 900 kr/mnd
15 - 20 kW 1000 1250 1000 1250 kr/mnd
20 - 25 kW 1200 1500 1200 1500 kr/mnd
25 - 50 kW 2000 2500 2000 2500 kr/mnd
50 - 75 kW 3200 4000 3200 4000 kr/mnd
75 -  kW 4400 5500 4400 5500 kr/mnd

Energiledd

32,00 60,51 32,00 59,26 øre/kWh
 

Forbruksavgift

 

15,41

 

19,26

 

15,41

 

19,26

 

øre/kWh

Avg. til Energifondet
 
Avg. til Energifondet kjem i tillegg med
1,00 øre/kWh
 
1,25 øre/kWh
 
 
 
66,67 kr/mnd
 
 
 
83,33  kr/mnd
 
Kundar med forbruk over 100 000 kWh/år **)
Grunnlag for effektledd er høgastge timeverdi pr. mnd.

Fastledd

    1000 1250 kr/mnd

Effektledd

         
0 - 50 kW     68 85 kr/mnd/kW
50 - 200 kW     52 65 kr/mnd/kW
Over 200 kW     40 50 kr/mnd/kW

Energiledd

    30,0 37,5 øre/kWh

Forbruksavgift i tillegg.

    15,41 19,26 øre/kWh

Energifondet i tillegg.

    66,67 83,33 kr/mnd

 

Nettleigeprisar frå 01.07.2022:
Kundar med forbruk mindre enn 100 000 kWh/år *)
Kapasitetledd
Privat
Ekskl. mva
Privat
Inkl. mva
Næring
Ekskl. mva
Næring
Inkl. mva
 
Eining
0 - 5 kW 300 375 300 375 kr/mnd
5 - 10 kW 380 475 380 475 kr/mnd
10 - 15 kW 720 900 720 900 kr/mnd
15 - 20 kW 1200 1500 1200 1500 kr/mnd
20 - 25 kW 1600 2000 1600 2000 kr/mnd
25 - 50 kW 2800 3500 2800 3500 kr/mnd
50 - 75 kW 4800 6000 4800 6000 kr/mnd
75 - 100 kW 6000 7500 6000 7500 kr/mnd

Energiledd

41,41 51,76 40,41 50,51 øre/kWh
Forbruksavgift er inkl. med 15,41 19,26 15,41 19,26 øre/kWh
Avg. til Energifondet er inkl. med
Avg. til Energifondet kjem i tillegg med
1,00 øre/kWh
 
1,25 øre/kWh
 
 
 
66,67 kr/mnd
 
 
 
83,33  kr/mnd
 
Kundar med forbruk over 100 000 kWh/år **)
Grunnlag for effektledd er høgastge timeverdi pr. mnd.

Fastledd

    1000 1250 kr/mnd

Effektledd

         
0 - 50 kW     68 85 kr/mnd/kW
51 - 100 kW     52 65 kr/mnd/kW
Over 101 kW     40 50 kr/mnd/kW

Energiledd

    20,0 25,0 øre/kWh

Forbruksavgift i tillegg.

    15,41 19,26 øre/kWh

Energifondet i tillegg.

    66,67 83,33 kr/mnd
*) Prisane gjeld også for kundar med forbruk over 100 000 kWh/år
med hovudsikringar til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V
**) For kundar tilkopla på lågspentsida av trafo

 

Nettleigeprisar frå 01.04.2022:            01.01.2021    01.01.2020    01.01.2019    01.01.2018   01.01.2017
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/mnd inkl.avg.
Fastledd
kr/mnd ekskl.avg.
Effektledd
kr/kW/mnd (*
Energiledd
øre/kWh
 
inkl.avg.
Energiledd
øre/kWh
 
ekskl.avg.
Hushald H4 63/40 300 240   51,8 25,0
Hushald H4B 160/100 400 320   51,8 25,0
Hytter H4H 63/40 400 320   51,8 25,0
Hytter H4HB 160/100 535 428   51,8 25,0
Næring T4 80/50 400 253   53,0 27,0
Næring T4B 160/100 562 383   50,5 25,0
Næring T3M inkl.avg
Næring T3M inkl.avg
Ingen

 

717  

507

80, 50, 40 (*
 
64, 40, 32
35,5  

13,0

*) T3M vert trappa ved 50 kW og 200 kW

Avgifter Hushald: Forbruksavgift endra 01.04.2022: 15,41 øre/kWh, Avgift til energifondet 1,0 øre/kWh og MVA på 25%
Avgifter Næring: Forbruksavgift endra 01.04.2022: 15,41 øre/kWh, Avgift til energifondet  66,67 kr/mnd og MVA på 25%

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2022:            01.01.2021    01.01.2020    01.01.2019    01.01.2018   01.01.2017
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/mnd inkl.avg.
Fastledd
kr/mnd ekskl.avg.
Effektledd
kr/kW/mnd (*
Energiledd
øre/kWh
 
inkl.avg.
Energiledd
øre/kWh
 
ekskl.avg.
Hushald H4 63/40 300 240   43,6 25,0
Hushald H4B 160/100 400 320   43,6 25,0
Hytter H4H 63/40 400 320   43,6 25,0
Hytter H4HB 160/100 535 428   43,6 25,0
Næring T4 80/50 400 253   44,9 27,0
Næring T4B 160/100 562 383   42,4 25,0
Næring T3M inkl.avg
Næring T3M inkl.avg
Ingen

 

717  

507

80, 50, 40 (*
 
64, 40, 32
27,4  

13,0

*) T3M vert trappa ved 50 kW og 200 kW

Avgifter Hushald: Forbruksavgift: 8,91 øre/kWh, Avgift til energifondet 1,0 øre/kWh og MVA på 25%
Avgifter Næring: Forbruksavgift: 8,91 øre/kWh, Avgift til energifondet  66,67 kr/mnd og MVA på 25%

 

Nettleigeprisar frå 01.07.2021:            01.01.2021    01.01.2020    01.01.2019    01.01.2018   01.01.2017   01.09.2015 
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,69 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   45,9 (19,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   45,9 (19,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   45,9 (19,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   45,9 (19,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   47,1 (21,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   44,6 (19,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
29,6 ( 7,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Vi har motteke 6,2 mill.kr i tilskot frå Staten til utjamning av nettleiga.
Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standardiserte kriterier.
Dette gjev ein prisreduksjon på 3,0 øre/kWh + mva frå 1.mars og ut året.

 

Nettleigeprisar frå 01.03.2021:            01.01.2021    01.01.2020    01.01.2019    01.01.2018   01.01.2017   01.09.2015 
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,69 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   49,6 (22,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   49,6 (22,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   49,6 (22,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   49,6 (22,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   50,9 (24,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   48,4 (22,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
33,4 (10,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Vi har motteke 6,2 mill.kr i tilskot frå Staten til utjamning av nettleiga.
Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standardiserte kriterier.
Dette gjev ein prisreduksjon på 3,0 øre/kWh + mva frå 1.mars og ut året.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2021:            01.01.2020    01.01.2019    01.01.2018   01.01.2017   01.09.2015   01.01.2015
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,69 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   53,4 (25,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   53,4 (25,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   53,4 (25,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   53,4 (25,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   54,6 (27,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   52,1 (25,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
37,1 (13,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2020:            01.01.2019    01.01.2018   01.01.2017   01.09.2015   01.01.2015    01.08.2014 
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,13 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   55,2 (27,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   55,2 (27,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   55,2 (27,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   55,2 (27,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   56,4 (29,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   53,9 (27,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
38,9 (15,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2019:            01.01.2018   01.01.2017   01.09.2015   01.01.2015    01.08.2014     01.01.2014  
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 15,83 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   54,1 (26,42)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   54,1 (26,42)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   54,1 (26,42)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   54,1 (26,42)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   55,3 (28,42)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   54,1 (26,42)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
37,8 (14,42) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2018:             01.01.2017   01.09.2015   01.01.2015    01.08.2014     01.01.2014    2013   
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,58 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   55,0 (26,42)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   55,0 (26,42)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   55,0 (26,42)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   55,0 (26,42)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   56,3 (28,42)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   53,8 (26,42)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
38,8 (14,42) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2017:              01.09.2015   01.01.2015    01.08.2014     01.01.2014    2013    2012  
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,32 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   55,0 (26,68)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   55,0 (26,68)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   55,0 (26,68)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   55,0 (26,68)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   56,3 (28,68)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   53,8 (26,68)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
38,8 (14,68) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2016:              01.09.2015   01.01.2015    01.08.2014     01.01.2014    2013    2012   2011    
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 16,0 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   55,0 (27,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   55,0 (27,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   55,0 (27,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   55,0 (27,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   56,3 (29,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   53,8 (27,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
38,8 (15,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.09.2015:             01.01.2015    01.08.2014     01.01.2014    2013    2012   2011    2010    2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 14,15 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   52,7 (27,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   52,7 (27,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   52,7 (27,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   52,7 (27,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   53,9 (29,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   51,4 (27,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
36,4 (15,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2015:            01.01.2015    01.08.2014     01.01.2014    2013    2012   2011    2010    2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 13,65 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 3600 (2880)   49,5 (25,0)
Hushald H4B 160/100 4800 (3840)   49,5 (25,0)
Hytter 1) H4H 63/40 4800 (3840)   49,5 (25,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 6400 (5120)   48,5 (25,0)
Næring T4 80/50 4800 (3040)   50,8 (27,0)
Næring T4B 160/100 6750 (4600)   48,3 (25,0)
Næring T3M ingen 8600 (6080)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
33,3 (13,0) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.08.2014:             01.01.2015     01.01.2014    2013    2012   2011    2010    2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 12,39 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2990 (2392)   49,9 (26,5)
Hushald H4B 160/100 4225 (3380)   48,5 (25,4)
Hytter 1) H4H 63/40 4225 (3380)   49,9 (26,5)
Hytter 1) H4HB 160/100 5731 (4585)   48,5 (25,4)
Næring T4 80/50 4768 (3015)   49,9 (26,5)
Næring T4B 160/100 6731 (4585)   48,5 (25,4)
Næring T3M ingen 8537 (6030)
936 618 468 (2
(749) (495) (375)
30,6 (12,1) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar frå 01.01.2014:            01.08.2014    2013    2012   2011    2010    2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 12,39 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2956 (2365)   47,7 (24,8)
Hushald H4B 160/100 4139 (3311)   46,4 (23,7)
Hytter 1) H4H 63/40 4139 (3311)   47,7 (24,8)
Hytter 1) H4HB 160/100 5617 (4494)   46,4 (23,7)
Næring T4 80/50 4695 (2956)   46,5 (24,8)
Næring T4B 160/100 6618 (4494)   45,1 (23,7)
Næring T3M ingen 8391 (5913)
888 588 444 (2
(710) (470) (355)
29,6 (11,3) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar for 2013:               2012   2011    2010    2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh for hushald, og kr. 800 pr. år for næring.
Forbruksavgift 11,61 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2750 (2200)   44,6 (23,1)
Hushald H4B 160/100 3850 (3080)   43,3 (22,0)
Hytter 1) H4H 63/40 3850 (3080)   44,6 (23,1)
Hytter 1) H4HB 160/100 5225 (4180)   43,3 (22,0)
Næring T4 80/50 4438 (2750)   43,4 (23,1)
Næring T4B 160/100 6225 (4180)   42,0 (22,0)
Næring T3M ingen 7875 (5500)
825 550 413 (2
(660) (440) (330)
27,6 (10,5) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar for 2012:                2011    2010    2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 11,39 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2500 (2000)   41,7 (21,0)
Hushald H4B 160/100 3500 (2800)   40,5 (20,0)
Hytter 1) H4H 63/40 3500 (2800)   41,7 (21,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 4750 (3800)   40,5 (20,0)
Næring T4 80/50 3125 (2500)   41,7 (21,0)
Næring T4B 160/100 4750 (3800)   40,5 (20,0)
Næring T3(M) ingen 6250 (5000)
750 500 375  (2
(600) (400) (300)
27,4 (9,5) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar for 2011:                  2010    2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 11,21 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2500 (2000)   41,5 (21,0)
Hushald H4B 160/100 3500 (2800)   40,3 (20,0)
Hytter 1) H4H 63/40 3500 (2800)   41,5 (21,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 4750 (3800)   40,3 (20,0)
Næring T4 80/50 3125 (2500)   41,5 (21,0)
Næring T4B 160/100 4750 (3800)   40,3 (20,0)
Næring T3(M) ingen 6250 (5000)
750 500 375  (2
(600) (400) (300)
27,1 (9,5) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar for 2010:                  2009    2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 11,01 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2500 (2000)   41,3 (21,0)
Hushald H4B 160/100 3500 (2800)   40,0 (20,0)
Hytter 1) H4H 63/40 3500 (2800)   41,3 (21,0)
Hytter 1) H4HB 160/100 4750 (3800)   40,0 (20,0)
Næring T4 80/50 3125 (2500)   41,3 (21,0)
Næring T4B 160/100 4750 (3800)   40,0 (20,0)
Næring T3(M) ingen 6250 (5000)
750 500 375  (2
(600) (400) (300)
26,9 (9,5) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
 
Nettleigeprisar for 2009:                      2008   2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 10,82 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2450 (1960)   37,9 (18,5)
Hushald H4B 160/100 3250 (2600)   37,3 (18,0)
Hytter 1) H4H 63/40 3250 (2600)   37,9 (18,5)
Hytter 1) H4HB 160/100 4250 (3400)   37,3 (18,0)
Næring T4 80/50 3000 (2400)   37,9 (18,5)
Næring T4B 160/100 4250 (3400)   37,3 (18,0)
Næring T3(M) >160/100 5625 (4500)
688  450  350  (2
(550) (360) (280)
25,7 (8,7) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar for 2008:                      2007   2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 10,5 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
Hushald H4 63/40 2450 (1960)   37,5 (18,5)
Hushald H4B 160/100 3250 (2600)   36,9 (18,0)
Hytter 1) H4H 63/40 3250 (2600)   37,5 (18,5)
Hytter 1) H4HB 160/100 4250 (3400)   36,9 (18,0)
Næring T4 80/50 3000 (2400)   37,5 (18,5)
Næring T4B 160/100 4250 (3400)   36,9 (18,0)
Næring T3(M) <160/100 5625 (4500)
688  450  350  (2
(550) (360) (280)
25,3 (8,7) Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.

 

Nettleigeprisar for 2007:                        2006   2005
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 10,23 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastledd
kr/år
Effektledd
kr/kW/år
Energiledd 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastledd som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektleddet føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energileddet bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
 
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Hushald H4 63/40 2060 (1648)   34,4 (16,3)
Hushald H4B 160/100 2750 (2200)   34,0 (16,0)
Hytter 1) H4H 63/40 2750 (2200)   34,4 (16,8)
Næring T4 80/50 2500 (2000)   34,4 (16,3)
Næring T4B 160/100 3500 (2800)   34,0 (16,0)
Næring T3(M)
<160/100
4625 (3700)
600  388  300  (2
(480) (310) (240)
  23,4 (7,5)

 

Nettleigeprisar for 2006:                        2005   2004
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Energifondet 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 10,05 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
230/400 V
Fastbeløp
kr/år
Effektpris
kr/kW/år
Energipris 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energiprisen bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
 
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Hushald H4 63/40 1875 (1500)   32,3 (14,8)
Hushald H4B 160/100 2500 (2000)   31,9 (14,5)
Hytter 1) H4H 63/40 2500 (2000)   32,3 (14,8)
Næring T4 80/50 2500 (2000)   32,3 (14,8)
Næring T4B 160/100 3250 (2600)   31,9 (14,5)
Næring T3(M)
<160/100
4625 (3700)
600  388  300  (2
(480) (310) (240)
  20,1 (5,0)

 

Nettleigeprisar for 2005:                         2004
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Enova 1,0 øre/kWh, forbruksavgift 9,88 øre/kWh og 25% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
Fastbeløp
kr/år
Effektpris
kr/kW/år
Energipris 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energiprisen bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
 
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Hushald H4 63 1875 (1500)   34,0 (16,3)
Hushald H4B 160 2500 (2000)   33,6 (16,0)
Hytter 1) H4H 63 2500 (2000)   34,0 (16,3)
Næring T4 80 2500 (2000)   34,0 (16,3)
Næring T4B 160 3250 (2600)   33,6 (16,0)
Næring T3(M)
<160
4625 (3700)
650  425  325  (2
(520) (340) (260)
  20,0 (5,1)

 

Nettleigeprisar for 2004:                            2003  01.10.2002   01.04.2002   
Dei utheva prisane er inkl.off.avgifter: Enova 0,9 øre/kWh, forbruksavgift 9,67 øre/kWh og 24% mva.
Tala i parantes er netto til VTK.  Sjå forklaring på utrekning av brutto straumpris
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
Fastbeløp
kr/år
Effektpris
kr/kW/år
Energipris 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energiprisen bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
 
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Hushald H4 63 1860 (1500)   33,4 (16,3)
Hushald H4B 160 2480 (2000)   33,1 (16,0)
Hytter 1) H4H 63 2480 (2000)   33,4 (16,3)
Næring T4 80 2480 (2000)   33,4 (16,3)
Næring T4B 160 3224 (2600)   33,1 (16,0)
Næring T3(M)
<160
4588 (3700)
645  422  322  (2
(520) (340) (260)
  19,6 (5,1)

 

Nettleigeprisar for 2003: (Tala i parantes er utan mva.)   01.10.2002  01.04.2002   01.01.2002
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
Fastbeløp
kr/år
Effektpris
kr/kW/år
Energipris 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) I 1.og 4.kvartal vil energiprisen bli 1,0 øre/kWh + mva høgare og i 2.og 3.kvartal 1,6 øre/kWh + mva lågare.
 
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Hushald H4 63 1736 (1400)   19,0 (15,0)
Hushald H4B 160 2356 (1900)   18,6 (14,7)
Hytter 1) H4H 63 2356 (1900)   19,0 (15,0)
Næring T4 80 2356 (1900)   19,0 (15,0)
Næring T4B 160 3100 (2500)   18,6 (14,7)
Næring T3(M)
<160
4340 (3500)
640  394  308  (2
(520) (320) (250)
  5,3 (4,0)

 

Nettleigeprisar Frå 01.10.2002: (Tala i parantes er utan mva.)
 
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane. 06.01.2003   01.04.2002   01.01.2002
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
Fastbeløp
kr/år
Effektpris
kr/kWh
Energipris 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) Dette er vinterprisar.
 
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Hushald H4 63 1364 (1100)   19,7 (15,9)
Hushald H4B 160 1984 (1600)   19,3 (15,6)
Hytter 1) H4H 63 1984 (1600)   19,7 (15,9)
Næring T4 80 1860 (1500)   19,7 (15,9)
Næring T4B 160 2480 (2000)   19,7 (15,9)
Næring T3(M)
<160
3472 (2800)
640  394  308  (2
(520) (320) (250)
  6,1 (4,9)

 

Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane. 01.01.2002   01.01.2001
 
Nettleigeprisar Frå 01.04.2002: (Tala i parantes er utan mva.)
Kundegruppe
Grense 
(Ampere)
Fastbeløp
kr/år
Effektpris
kr/kWh
Energipris 3)
øre/kWh
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
 
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
3) Dette er sumarrprisar. Det er budsjettert med ein auke på 2,6 øre/kWh + mva for 4. kvartal.
 
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
Hushald H4 63 1364 (1100)   16,5 (13,3)
Hushald H4B 160 1984 (1600)   16,1 (13,0)
Hytter 1) H4H 63 1984 (1600)   16,5 (13,3)
Næring T4 80 1860 (1500)   16,5 (13,3)
Næring T4B 160 2480 (2000)   16,1 (13,0)
Næring T3(M)
<160
3472 (2800)
640  394  308  (2
(520) (320) (250)
  2,9 (2,3)

 

Frå 01.01.2002
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på  hovudsikringane.01.01.2002   01.01.2001
 
Nettleigeprisar: (Tala i parantes er utan mva.)
Kundegruppe Grense

Fastbeløp

Effektpris

Energipris *)

  (Ampere)

kr/år

kr/kW

øre/kWh

Hushald H4 63 1364 (1100)   19,7 (15,9)
Hushald H4B 160 1984 (1600)   19,3 (15,6)
Hytter 1) H4H 63 1984 (1600)   19,7 (15,9)
Næring T4 80 1860 (1500)   19,7 (15,9)
Næring T4B 160 2480 (2000)   19,7 (15,9)
Næring T3(M)
<160
3472 (2800)
640  394  308  (2
(520) (320) (250)
  6,1 (4,9)
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
 
*) Dette er vinterprisar. Det er budsjettert med ein nedgang på 2,6 øre/kWh + mva for 2. og 3. kvartal.
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
 

 

Frå 01.01.2001
Nettleigetariff vert fastsett utifrå kundegruppe og storleiken på hovudsikringane.
 
Nettleigeprisar: (Tala i parantes er utan mva.)
Kundegruppe Grense

Fastbeløp

Effektpris

Energipris

  (Ampere)

kr/år

kr/kW

øre/kWh

Hushald H4 63 1240 (1000)   18,5 (14,9)
Hushald H4B 160 1860 (1500)   18,0 (14,6)
Hytter 1) H4H 63 1860 (1500)   18,3 (14,9)
Næring T4 80 1736 (1400)   18,3 (14,9)
Næring T4B 160 2232 (1800)   18,0 (14,6)
Næring T3(M)
<160
3224 (2600)
640  394  308  (2
(520) (320) (250)
4,8 (3,9)
1) Hytter med forbruk >15000 kWh/år betalar same fastbeløp som hushald.
2) Uttak med effekttariff vert avrekna etter ein pris som vert trappa ved 50 kW og 200 kW. Effektprisane føreset kvartalsvis avrekning på grunnlag av målt maksimaleffekt i kvartalet over ein 60 min.reg.periode. Ved annan måleperiode omrekning i samsvar med NVE`s retningslinjer.
Informasjon om ymse spesialtariffar kan ein få ved å kontakte VTK.
 
 

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Kundesenteret  viss du har kommentarar til Web-området. 

Oppdatert: 15.06.2022 07:12