Arkiv for 2017     Arkiv for 2016     Arkiv for 2015      Arkiv for 2014     Arkiv for 2013     Arkiv for 2012     Arkiv for 2011
 
        Arkiv 2018
 
 
Auka nettleige frå 10.09.2022
Frå 10.09.2022 aukar energileddet i nettleiga.        Prisane finn du her       Les meir 

Utsendt faktura for juli er mangelfull
Mange kundar som har VTK som kraftleverandør fekk i går faktura for juli. Dessverre så inneheld denne fakturaen bare kraft og ikkje nettleige slik det vanlegvis gjer. Det betyr at straumstønaden heller ikkje er trekt frå. Årsaken skuldast ein feil hjå vår eksterne leverandør av fakturautskrift.
Kundar det gjeld vil få SMS med fylgjande tekst:
"Dessverre har din faktura for juli måned blitt sendt ut før nettleiebilag ble mottatt. Du vil derfor få to nettleiebilag på faktura som sendes ut i september. Vi beklager ulemper dette eventuelt medfører. Har du noen spørsmål, så ta gjerne kontakt på telefon 35 07 57 33 eller epost kunde@vtk.no"

Ny nettleigemodell frå 01.07.2022
Frå 01.07.2022 innfører vi ny nettleigemodell. Endringa er lovbestemt og skal gjennom prisstrukturen motivere kundane til å fordele straumforbruket ut over fleire av døgnets timar.       Les meir         Prisane finn du her

Kundeinfo om meir-/mindreinntekt i VTK
Gjennom oppslag i media siste dagane kjem det fram at nokre nettselskap har teke inn for mykje i nettleige, og over mange år lege med gjeld til sine nettkundar. Vi har heile tida hatt motsatt strategi og har laga ein graf som visar dette.       Les meir
 

Plusskunde (solcelleanlegg)
Fleire vurderar å installere solcelleanlegg, og vi har lagt ut litt info om korleis du går fram viss du ynskjer å bli plusskunde.       Les meir

Auka forbruksavgift frå 01.04.2022
Frå 01.04.2022 aukar forbruksavgifta til staten frå 8,91 til 15,41 øre/kWh (pluss mva). Avgifta blir lagt til på nettleiga slik at energileddet aukar tilsvarane. Oversikt over ny nettleiga finn du her          (20.12.2021)
Ny nettleige modell er utsett
Vi held fram med dagens nettleigemodell inntil vidare. Dette på bakgrunn av sterk oppfordring frå eit fleirtal på Stortinget; - og for å ikkje gjera større endringar enn nødvendig i den situasjonen vi no har med ekstreme kraftprisar og mykje anna å setja seg inn i for våre kundar.  Sjå presseinfo        
(20.12.2021)
Ny nettleiga frå 01.01.2022
Ny nettleige frå 01.01.2022 er fastsett. Vi held fram med same fastbeløp, men reduksjon i forbruksavgifta gjev ein nedgang i energileddet inkl.avgifter.Oversikt over ny nettleiga finn du her          (20.12.2021)
Kompensasjonsordning for høge straumprisar
 
Stortinget har vedteke ei ordning om kompensasjon for høge straumprisar. På NVE (RME) si side kan du lese meir om ordninga.     Les meir      (03.01.2022)

 


Ledige stillingar som energimontør/fibermontør
Vi har ledig 2 stillingar som energimontør/fibermontør. Søknadsfristen er forlenga til 10.01.2022     Les meir       (03.01.2022)
Kompensasjonsordning for høge straumprisar.
 
Stortinget har vedteke ei ordning om kompensasjon for høge straumprisar. På NVE (RME) si side kan du lese meir om ordninga.     Les meir      (03.01.2022)
 

Redusert nettleiga frå 01.07.2021
Frå 01.07.2021 reduserar vi nettleiga med 3 øre/KWh pluss mva. Årsaken er justring i forhold til inntektsramma vår.
Oversikt over nettleiga finn du her        (04.07.2021)
Ny nettleige modell er utsett
Vi held fram med dagens nettleigemodell inntil vidare. Dette på bakgrunn av sterk oppfordring frå eit fleirtal på Stortinget; - og for å ikkje gjera større endringar enn nødvendig i den situasjonen vi no har med ekstreme kraftprisar og mykje anna å setja seg inn i for våre kundar.        
(20.12.2021)
Ny bankkonto og nytt fakturaoppsett
I samband med vår omdanning til konsern legg vi om fakturarutiner. Hovudregelen er at kraftleverandøren fakturerar. Kraftkundar i Vest-Telemark Kraftlag AS får faktura frå Vest-Telemark Kraftlag AS. Fakturaen inneheld både nettleige og kraft og får nytt fakturaoppsett. Innbetaling må skje til ny bankkonto: 1506.61.57633. Nettkundar som ikkje får faktura via sin kraftleverandør, eller er på leveringsplikt, får nettleigefaktura frå Vest-Telemark Kraftlag Nett AS som før. Dei skal betale inn til den gamle kontoen som før. (8150.10.96571).
 
All kontakt om straumabonnement, kontrakt, faktura, innbetalingar m.m. skal skje mot kraftleverandør.
 
Nettselskapet har ansvar for målar og målaravlesing. Melding om feil i nettet skal som før gå til Nettselskapet. Tlf. 35 07 57 00 - epost: kunde@vtknett.no        (01.05.2021)

Vest-Telemark Kraftlag AS blir omdanna til konsern
Etter pålegg for styresmaktene er alle kraftselskap i Norge pålagt å splitte selskapet slik at Nettselskapet (monopol) og Kraftleverandør blir to ulike juridiske selskap.
I den samanheng er vi omdanna til konsern med 3 selskap:
Vest-Telemark Kraftlag Holding AS (Morselskap)
Vest-Telemark Kraftlag Nett AS (Nettselskap)
Vest-Telemark Kraftlag AS (Kraftleverandør og produksjon mm)
 
For kundane våre blir det nokre endringar.
Frå 01.05.2021 har vi splitta databasen vår med eigne kundedatabasar for Nettselskapet og Kraftleverandøren.
 
All kontakt om straumabonnement, kontrakt, faktura, innbetalingar m.m. skal skje mot kraftleverandør.
 
Nettselskapet har ansvar for målar og målaravlesing. Melding om feil i nettet skal som før gå til Nettselskapet.        (01.05.2021)

Redusert nettleiga frå 01.03.2021
Vi har motteke 6,2 mill.kr i tilskot frå Staten til utjamning av nettleiga.
Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standardiserte kriterier.
Dette gjev ein prisreduksjon på 3,0 øre/kWh + mva frå 1.mars og ut året.
Denne reduksjonen kjem i tillegg til 2,0 øre som blei vedteken frå 1.januar.
Totalt gjev dette ein nedgang i nettleiga på ca 10% i høve til 2020.
Oversikt over nettleiga finn du her        (18.03.2021)
Ledige stillingar som lærling
Vi har ledig 2 stillingar som læring energimontør. Ein med oppmøte i Høydalsmo og ein i Treungen. Søknadsfrist 28.02.2021     Les meir       (11.02.2021)
Redusert nettleiga for 2021
Vi reduserar nettleiga for 2021 med 2,0 øre/KWh ekskl. mva. Forbruksavgifta aukar med 0,56 øre/kWh ekskl. mva. Oversikt over nettleiga finn du her        (02.01.2021)
Vi er nå på Facebook
På vår Facebookside legg vi nå ut driftsmeldingar om feil i nettet på samme måte som vår webside. https://www.facebook.com/VestTelemarkKraftlag        
(16.12.2020)

Straumutfall 14.12.2020
Etter fleire døgn med mange feil i nettet og kontinuerleg feilrettingsarbeid med store mannskapsstyrker
hadde nesten alle straumen tilbake før kl 06.00 på tirsdag.
Me hadde feil i alle kommunar, men bare Kviteseid og Seljord hadde utkoplingar i kommunesenteret. Flest
feil var det i Tokke, Kviteseid og Seljord kommunar.
Totalt var ca 6000 kundar råka av feilane i kortare eller lengre tid. I dag tideleg er det ca 20 kundar utan straum.       Les meir
         (15.12.2020)

Straumutfall 16.09.2020
Diverre hadde med ein omfattane feilsituasjon i går mellom kl. 10.40. og 13.48. Seljord, Kviteseid, Tokke og delar av Vinje var utan straum i kortare eller lengre tid. Primærårsaken var ei stor grån som ramla over 2 av ledningane rett før Eika trafostasjon i Bø kommune.    Les meir         (17.09.2020)

Nytt bankkontonummer
Vi har nytt bankkontonr. for betaling av straumrekningar. Nytt nr. er:  8150.10.96571           (15.06.2020)

Ledig to stillingar som lærlingar
Vi har to ledige stillingar som lærlingar. Søknadsfrist 28.02.2020.   Les meir             (11.02.2020)

Oppdatering av innbetalingar
Vi har for tida problem med oppdatering av innbetalingar i kundereskontro. Dersom du er inne på Min side og ser på fakturaoversikt så vil eindel fakturaar som er betalt visast som ubetalt. Vi håpar at feilen blir retta i løpet av få dagar.                (03.01.2020)

Målaravlesing
Kundar som ikkje har nye målarar med automatisk målaravlesing må lesa av målaren manuelt. Dette vil også gjelde enkelte med nye målarar som ikkje har kommunikasjon. Er du i tvivl ta kontakt med oss. De kan registrere målarstand via Min side  eller sende via epost til kunde@vtknett.no             (09.12.2019)

Ledige stilling som energiingeniør
Vi har ledig  stilling som energiingeniør med søknadsfrist 08.12.2019         Sjå annonse       (15.11.2019)

Ledige stilling som verksmester
Vi har ledig ei stillingar som verksmester med søknadsfrist 18.11.2019.      Les annonse          (31.10.2019)

Ledige stilling som energimontør i Treungen
Vi har ledig ei stillingar som energimontør i Treungen med søknadsfrist 18.11.2019.      Les annonse          (31.10.2019)

Støtte til idrettsutøverar
VTK ynskjer å støtte utøverar som hevdar seg på høgt nivå i sin idrett og som på den måten profilerar Vest-Telemark på ein positiv måte.       Les meir          (17.10.2019)

Ledige stilling som energiingeniør
Vi har ledig  stilling som energiingeniør med søknadsfrist 21.10.2019         Sjå annonse       (11.10.2019)

Ledig to stillingar som lærling
Vi har ledig to stillingar som lærling med søknadsfrist 18.02.2019.       Sjå annonse

Ingen auke i nettleiga for 2019
Det blir ingen auke i nettleiga for 2019. Forbruksavgifta blir redusert med 0,94 øre/kWh, slik at brutto totalpris ut til kunde blir redusert tilsvarande. Oversikt over nettleiga finn du her       (17.12.2018) 
Entreprenørarbeid på mindre grave- og anleggsarbeid
Vi vil lage rammeavtale med entreprenørar på mindre grave- og anleggsarbeid. Dei som er interessert i slikt arbeid kan kontakte oss på epost firmapost@vtk.no eller telefon 35 07 57 00 for å få utlevert prisark som skal nyttast til formålet. Frist for levering av pristilbod er 24.04.2018.       (03.04.2018)
Mykje feil i nettet siste dagane
Det er eindel tre som knekk pga på grunn av sno og legg seg på linjene. Dette skaper eindel straumbrot. Det blir jobba med å rette feilane etter kvart som dei dukkar opp.       (25.01.2018)

Ingen auke i nettleiga for 2018
Det blir ingen auke i nettleiga for 2018. Forbruksavgifta aukar med 0,33 øre/kWh, men vi reduserar nettleiga tilsvarande slik at totalprisen ut til kunde blir uendra.  Oversikt over nettleiga finn du her        (02.01.2018)
 
                              
 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Kundesenteret  viss du har kommentarar til Web-området. 

Oppdatert: 15.06.2022 07:12